بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک کشت و صنعت و دامپروری …

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک کشت و صنعت و دامپروری …

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک کشت و صنعت و دامپروری … , برنامه­ ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران، پذیرش­کارکنان، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: کلیات تحقیق                      1-1- عنوان و موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. 1 1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. 1 1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 3 1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3 1-5- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4 1-6- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 4 1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5 1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. 5 1-9- مدل عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 6 1-10- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1- برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………….. 9 2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 9 2-1-2- تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………….. 10 2-1-3- ویژگی­های برنامه­ریزی………………………………………………………………………………………. 11 2-1-4- ابعاد مختلف برنامه­ریزی……………………………………………………………………………………. 12 2-1-5- برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………. 13 2-1-6- نظام برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………….. 15 2-1-7- ویژگی­های برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………….. 16 2-1-8- اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………… 18 2-1-9- مدل برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………… 19 2-1-10- مزایای برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………. 21 2-1-11- محدودیت­های برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………………………. 23 2-1-12- برنامه­ریزی بلندمدت و برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………….. 23 2-1-13- مدل کلی مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………. 25   2-1-14- مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 26 2-1-15- موانع تدوین برنامه­های استراتژیک……………………………………………………………………… 29 2-1-16- موانع اجرای برنامه های استراتژیک ……………………………………………………………………. 29 2-2- عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………. 32 2-2-1- جلب مشارکت مدیران ارشد در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک……………………………………. 32 2-2-2- آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک……………………………………. 38 2-2-3- ایجاد و حفظ مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک…………………………. 41 2-2-4- پذیرش کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………. 45 2-2-5- فرهنگ سازمانی در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………….. 47 2-2-6- ساختار سازمانی در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………….. 52 2-2-7- موفقیت برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………… 55 2-3- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 57 فصل سوم:  مواد و روش ها 3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 59 3-2- جامعة آماری………………………………………………………………………………………………………. 59 3-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………… 60 3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 60 3-5- روائی و پایائی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………… 60 3-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 61 3-7- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 62 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌های آماری……………………………………………………………………….. 62 فصل چهارم : نتایج 4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 64 4-2- توصیف آماری سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………. 65 4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………. 68 4-4- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری…………………………………………………………………… 74 فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 80 5-2- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………. 80 5-3- ضعف و قوت شرکت کشت و صنعت بر اساس عوامل سازمانی موثر در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک        83 5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… 85 5-4-1- پیشنهادها در راستای تحقیق ………………………………………………………………………………. 85 5-4-2- پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………………………… 87 مـنابـع………………………………………………………………………………………………………………………. 88 الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 88 ب- منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 91 پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. 92 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1- ویژگی سیستم برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………. 16 جدول 2-2- تفاوت برنامه­ریزی استراتژیک با برنامه­ریزی بلندمدت………………………………………….. 24 جدول 3-1- شیوة امتیازدهی طیف لیكرت…………………………………………………………………………. 60 جدول 3-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 61 جدول 3-3- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 61 جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سوال جنسیت…………………………….. 65 جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات………………….. 66 جدول 3-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه فعالیت……………………… 67 جدول 4-4- توزیع آمار توصیفی مشارکت مدیران ارشد در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………… 68 جدول 4-5- توزیع آمار توصیفی مشارکت تیمی کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک …………. 69 جدول4-6- توزیع آمار توصیفی پذیرش کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………………….. 70 جدول 4-7- توزیع آمار توصیفی آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک……… 71 جدول 4-8- توزیع آمار توصیفی ساختار سازمانی……………………………………………………………….. 72 جدول 4-9- توزیع آمار توصیفی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………….. 73 جدول 4-10- میانگین متغیر مشارکت مدیران ارشد……………………………………………………………… 74 جدول 4-11- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر مشارکت مدیران ارشد…………………………………………… 75 جدول 4-12- میانگین متغیر مشارکت تیمی کارکنان…………………………………………………………….. 75 جدول 4-13- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر مشارکت تیمی کارکنان………………………………………….. 75 جدول 4-14- میانگین متغیر پذیرش کارکنان………………………………………………………………………. 76 جدول 4-15- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر پذیرش کارکنان……………………………………………………. 76 جدول 4-16- میانگین متغیر آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…. 77 جدول 4-17- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک    77 جدول 4-18- میانگین متغیر ساختار سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………………………. 77 جدول 4-19- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر ساختار سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک………. 78 جدول 4-20- میانگین متغیر فرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………………………. 78 جدول 4-21- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر فرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک………. 78 جدول4-22- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها…………………………………………………………… 79 فهرست نمودارها عنوان  صفحه نمودار 4-1- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سوال جنسیت………………………………………………….. 65 نمودار 4-2- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات……………………………………….. 66 نمودار 4-3- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال مدت فعالیت……………………………………………. 67 نمودار4-4- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به مشارکت مدیران ارشد…………………………………………. 68 نمودار4-5- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به مشارکت تیمی کارکنان………………………………………… 69 نمودار 4-6- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به پذیرش کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک……. 70 نمودار 4-7- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک  71 نمودار 4-8- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به ساختار سازمانی……………………………………………….. 72 نمودار 4-9- درصد پاسخ های نمونه آماری به فرهنگ سازمانی………………………………………………. 73 فهرست اشکال عنوان صفحه شکل 2-1- مدل برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانها…………………………………………………………….. 20 شکل 2-2- نمودار کامل استراتژیک…………………………………………………………………………………. 25 شکل 2-3- مراحل فرایند برنامه­ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون……………………………………. 28 شکل 2-4- الگوی ارتباط میان فرهنگ و استراتژی سازمان…………………………………………………….. 49 چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک کشت وصنعت و دامپروری … انجام شده­است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران کشت و صنعت و دامپروری … تشکیل می­دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده­ شده و حجم نمونه برای مدیران 40 و برای کارمندان 128 برآورد شده­است. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده ­است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. که براساس طیف لیکرت مقیاس­بندی گردیده­است. یافته­های تحقیق نشان­داد که مشارکت مدیران ارشد و مشارکت تیمی کارکنان و پذیرش کارکنان وفرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک شرکت کشت و صنعت و دامپروری … تاثیر دارند. و همچنین آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک و همچنین ساختار سازمانی تاثیر ندارند. واژه­های کلیدی:  برنامه­ ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران، پذیرش­کارکنان، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

 • مرغک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  مرغک طراحی شده در سالیدورک و کتیا مرغک طراحی شده در سالیدورک و کتیا , Catia , solidworks , دانلود پروژه سالیدورک , دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی , دانلود پروژه کتیا , نقشه های اجرایی مرغک , نقشه های…

 • بهبود پایداری سیگنال کوچک احتمالاتی سیستم قدرت با اتصال مزرعه ­ی بادی بسیار بزرگ

  بهبود پایداری سیگنال کوچک احتمالاتی سیستم قدرت با اتصال مزرعه ­ی بادی بسیار بزرگ بهبود پایداری سیگنال کوچک احتمالاتی سیستم قدرت با اتصال مزرعه ­ی بادی بسیار بزرگ , Wind farm integration , Probabilistic eigenvalue analysis , Power system stabilizer…

 • یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم

  یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم , یافتن بزرگترین نقطه , الگوریتم MOO , مسئله MOO , matlab…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد ,…

 • طرح توجیهی پرورش عقرب یک میلیون عدد سال 97

  طرح توجیهی پرورش عقرب یک میلیون عدد سال 97 طرح توجیهی پرورش عقرب یک میلیون عدد سال 97 , طرح توجیهی پرورش عقرب , آموزش پرورش عقرب , طرح اقتصادی پرورش عقرب , توجیح اقتصادی پرورش عقرب , چگونه عقرب…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *