تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی , تعهد عاطفی , , تعهد عقلانی یا مستمر , , تعهد تكلیفی یا هنجاری , , ویژگی های شغلی , , تعهد سازمانی , , اهمیّت , , عاطفی , , تنوّع , , مستمر , , هویت , , هنجاری , , بازخورد , , استقلال

رفتن به سایت اصلی

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی فهرست مطالب عنوان               صفحه فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  1 بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7 فرضیه ها یا سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8 هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………11 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11 منابع گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………12 سوابق مربوط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..13 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….14 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………………………………………………………………………………………14 منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 فصل دوم: ادبیات موضوع مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  18 تعهد سازمانی: ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 19      تعهد عاطفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  19                                                  تعهد مستمر………………………………………………………………………………………………………………………………………….   21      تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25      عوامل موثر بر تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26      عوامل موثر بر تعهد مستمر…………………………………………………………………………………………………………………….. 29       عوامل موثر بر تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………….  33 انواع تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 38      دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. 39      تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی……………………………………………………………………………………….. 40      الگوهای چند بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 41      سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 41 راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 47      مفهوم تعهد حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………………… 49      دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………… 49      دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی …………………………………………………………………………..51 فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………. 52 نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 53      تعهد سازمانی و عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………….. 56      تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی…………………………………………………………………………….. 57         تعهد سازمانی و ماهیت شغل…………………………………………………………………………………………………………………. 58      تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 58      تعهد سازمانی و غیبت کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 60      تعهد سازمانی و ترک خدمت………………………………………………………………………………………………………………….. 60 نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………. 63 ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 66 تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت……………………………………………………………………………………… 68      زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان…………………………………………………. 68      طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………. 69 شکلهای تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70      تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری……………………………………………………………………………………………… 70      تعهد عاطفی و ابزاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 72 مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………… 73 فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد……………………………………………………………………………………………………………..73 توسعه تعهد سازمانی منتج شده……………………………………………………………………………………………………………………. 75 دلایل نظری وعملی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 استنتاج عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 ویژگی های شغلی: نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………….. 80      مدل خصوصیات ویژه شغل…………………………………………………………………………………………………………………….. 80      تئوری ویژگی های شغل…………………………………………………………………………………………………………………………. 81      نظریه ویژگی های ضروری شغل……………………………………………………………………………………………………………. 82      الگوی ویژگی های شغلی………………………………………………………………………………………………………………………… 83 طراحی مجدد مشخصه های شغل………………………………………………………………………………………………………………… 84 ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی……………………………………………………………………………………………………….. 85 مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. 85      با معنی تلقی نمودن کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 86       احساس مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89      آگاهی از نتایج انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 89 توان انگیزشی شغل یا  MPS ………………………………………………………………………………………………………………………90 عوامل و عناصر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………………..91      دانش و مهارت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92      شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 93      رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………………………………………..95 نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل…………………………………………………………………………………………………………… 98      اثر بخشی کار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100      کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 100 اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی…………………………………………………………………………………………… 101  ترکیب وظایف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….102      تشکیل واحد های طبیعی کار……………………………………………………………………………………………………………….102      برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری……………………………………………………………………………………………….103      گسترش عمودی مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………..103      باز نمودن کانالهای بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………104 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107  فصل سوم : روش تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109 معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 اندازه نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 111 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112 روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 113 ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 115 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 آزمون پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 117 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 بررسی توصیفی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 123 بررسی استنباطی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….125    فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………….. 125    فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 125        بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 126        بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………126        بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………….127        بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 127        بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 128    فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 128        بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 129        بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………129        بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………… 130        بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 130        بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 131    فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………… 131        بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………. 132        بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………….132        بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………..133        بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………. 133        بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………….. 134 بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………. 136 بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی………………………………………………………… 138 رگرسیون و مدل سازی خطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 140 تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان………………………………………………………….. 141 بررسی صحت معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………143 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147 نتیجه گیری : نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی………………………………………………… 148 پیشنهادات:  پیشنهاداتی به مدیران سازمان…………………………………………………………………………………………………………………….152 پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران…………………………………………………………………………………………………………………..155 پیوستها: پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها فهرست جداول عنوان                  صفحه فصل دوم: ادبیات موضوع جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 40 جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….56 جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….65 جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد………………………………………………………………………………………………………………66 فصل سوم: روش تحقیق جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر………………………………………………………………………114 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………..123 جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………….124 جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی………………………………..125 جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی……………………125 جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه……………………………126 جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی…………………………..126 جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت……………………………..127 جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی…………………………127 جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد……………………….128 جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی…………………128 جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه…………………………129 جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی………………………..129 جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت…………………………..130 جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی………………………130 جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد…………………….131 جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی………………131 جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه……………………….132 جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی………………………132 جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت…………………………133 جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی…………………….133 جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد…………………..134 جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………135 جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………….136 جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..136 جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی………………………………………………………………138 جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..138 جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در  مدل رگرسیون چندگانه…………………………………………141 جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی…………………………………………………………142 جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………………….142 جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی……………………………………………………………………………………………….143 جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی……………………………..143 جدول 4-32: نتایج آزمون K-S  جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل…………………………..144 جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل……………………..514 فهرست نمودار ها عنوان          صفحه فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس…………………….137 نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات………………..139 نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال…………………………………………………………………………………………………………………144 نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان…………………………………………………………………………………….145 نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها……………………………………………………………………………………146 فهرست اشکال فصل دوم: ادبیات موضوع شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………34 شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها……………………………………………………………………………………………………53 شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….59 شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد………………………………………………………………………………………………………..75 شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان……………………………………………92 شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد…………………………………………………………………………………………94 شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد………………………….97 شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….99 شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی………………………………………………………………………………………………..105 شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………106 چکیده در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدّت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیّت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. اندیشۀ مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند. به دلیل اهمیّت تعهد کارکنان در سازمانها و تأثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، در این پژوهش به تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی، به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار، ایجاد احساس مسئولیت و آگاهی از نتایج  عملکرد برای فرد می گردد در  او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی، بهبود عملکرد، ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد. این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه و پرسشنامه است.        جامعۀ آماری تحقیق شامل 440 نفر و نمونۀ آماری تحقیق شامل 112 نفر از کارکنان بانکهای ملی شهرستان اصفهان می باشد، که 36% این افراد را زن و 64% را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبقۀ دیپلم(4/31%)، فوق دیپلم(2/10%)، لیسانس(7/51%) و فوق لیسانس و بالاتر(8/6%) تقسیم شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص شد که ویژگی های شغلی چون تنوّع مهارت، اهمیّت وظیفه، هویت وظیفه، بازخورد و استقلال با تعهد سازمانی کارکنان با ضریب همبستگی(18/0) و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی (40/0) ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان یافت نشد. در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گانۀ شغلی، تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند.

 • طرز تهیه ذغال

  طرز تهیه ذغال طرز تهیه ذغال , ذغال , پاورپوینت ذغال , طرز تهیه ذغال , پاورپوینت طرز تهیه ذغال رفتن به سایت اصلی در این پاورپوینت به طرز تهیه ی ذغال به همراه عکسها و تصاویر مربوط پرداخته ایم.…

 • مقاله ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی

  مقاله ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی مقاله ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی , مقاله ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی رفتن به سایت اصلی مقاله ارتباط…

 • طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا

  طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا , طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا , طراحی , و , مونتاژ , قالب , در , نرم افزار , کتیا , طراحی و…

 • دانلود فایل ورد Word پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان

  دانلود فایل ورد Word پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان دانلود فایل ورد Word پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان , دانلود فایل ورد Word پروژه…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان ورزقان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان ورزقان شیپ فایل بخشهای شهرستان ورزقان , نقشه ی بخش های شهرستان ورزقان , لایه بخش های شهرستان ورزقان , شیپ فایل بخش های شهرستان ورزقان , بخش های شهرستان ورزقان , نقشه ی جی آی…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *