دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 , دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 , دانلود فایل ورد پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 , دانلود فایل word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 , دانلود پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 , ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 , پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس

رفتن به سایت اصلی

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 87 صفحه حجم : 1200 کیلوبایت چکیده مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه یك استاندارد است كه توسط موسسه PMI منتشر شده است و هدف آن ارایه مدلی است كه سازمان ها بتوانند براساس آن: سطح بلوغ مدیریت پروژه خود را ارزیابی كنند زمینه های بهبود متناسب با خود را شناسایی كرده و خود را ارتقا دهند. آنچه OPM3 را از سایر مدل های مشابه متمایز می سازد ارایه راهكارهای برتر متعددی است كه امكان سنجش و الگو برداری را برای سازمان ها فراهم می آورند. واژه های کلیدی : بلوغ سازمانی، توسعه سیستم، چالش، فرایند، پیاده سازی. فهرست مطالب چکیده فصل اول : کلیات مقدمه. ۲ ۱-۱- مفاهیم اولیه مدل های بلوغ.. ۲ ۱-۲- اهداف ارزیابی بلوغ معماری سازمانی عبارتند از: ۳ ۱-۳- تاریخچه مدل بلوغ توانایی  Capability Maturity Model 5 ۱-۴- مدل های مرتبط با مدل بلوغ توانایی Capability Maturity Model 5 ۱-۵- مدل بلوغ توانایی معماری فناوری اطلاعات… ۵ ۱-۵-۱- مدل بلوغ توانایی مجتمع ۶ ۱-۶- طراحی اهداف و منافع CMMI. 7 ۱-۶-۱- طراحی اهداف… ۷ ۱-۶-۲- منافع. ۸ ۱-۶-۳- CMMI  چیست… ۸ ۱-۶-۴- مدل بلوغ توانایی معماری CMMI. 9 ۱-۶-۵- روش ارزیابی استاندارد مدل بلوغ توانایی مجتمع جهت بهبود فرآیندی.. ۱۰ ۱-۷- مدل بلوغ معماری سازمان های توسعه یافته. ۱۰ ۱-۸- مدل بلوغ معماری خدمت گرا ۱۲ ۱-۹-مدل بلوغ بلوغ.. ۱۲ ۱-۱۰- سطوح مراحل بلوغ.. ۱۶ ۱-۱۰-۱- مراحل بلوغ – سطح صفر. ۱۶ ۱-۱۰-۲- مراحل بلوغ – سطح یک….. ۱۶ ۱-۱۰-۳- مراحل بلوغ – سطح دو. ۱۶ ۱-۱۰-۴- مراحل بلوغ – سطح سه. ۱۷ ۱-۱۰-۵- مراحل بلوغ – سطح چهار. ۱۷ ۱-۱۰-۶-مراحل بلوغ – سطح پنج.. ۱۸ ۱-۱۱-مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه ( OPM3 ). 21 ۱-۱۲-چرا ( OPM3 ) ؟. ۲۱ ۱-۱۳-منظور از بلوغ مدیریت پروژه ۲۲ ۱-۱۴-مدیریت سازمانی پروژه ۲۲ ۱-۱۵-ابعاد اصلی مدیریت سازمانی پروژه. ۲۳ ۱-۱۶-منظور از بهبود فرآیند در مدیریت سازمانی پروژه. ۲۴ ۱-۱۷- منظور از بلوغ مدیریتی سازمانی پروژه ۲۴ ۱-۱۹- اجزای مدل ( OPM3 ) – راهكارهای برتر. ۲۵ ۱-۱۹-۱- راهكارهای برتر توانمندسازهای سازمانی ۲۶ ۱-۱۹-۲- نمونه راهكارهای برتر توانمند سازهای سازمانی.. ۲۶ ۱-۲۰-اجزای مدل (OPM3 ) – توانمندی.. ۲۷ ۱-۲۰-۱-ارتباط میان راهکار برتر و توانمندی.. ۲۷ ۱-۲۰-۲-اجزای مدل ( OPM3 ) – نتیجه. ۲۷ ۱-۲۰-۳-اجزای مدل  OPM3  –  شاخص كلیدی عملكرد KPI. 28 ۱-۲۱- شمای كلی چرخه ( OPM3 ). 29 ۱-۲۱-۱- چرخه ( OPM3 ) – دانش…. ۳۰ ۱-۲۱-۲-چرخه ( OPM3 ) – ارزیابی.. ۳۰ ۱-۲۱-۳- چرخه ( OPM3 ) – بهبود. ۳۰ ۱-۲۱-۴- چرخه ( OPM3 )- بازگشت به ارزیابی و بهبود. ۳۱ ۱-۲۲- بکارگیری مدل( OPM3 ). 31 فصل دوم : مدیریت پروژه مقدمه. ۳۵ ۲-۱- تاریخچه مدیریت پروژه. ۳۵ ۲-۲- تعاریف مدیریت پروژه ازدیدگاههای مختلف…. ۳۶ فصل سوم : بکارگیری ، مزایا و محدودیت های مدیریت پروژه مقدمه. ۴۱ ۳-۱- اقدامات مدیریتی.. ۴۱ ۳-۲-وظایف مدیریت پروژه. ۴۲ ۳-۳-کاربردهای مدیریت پروژه. ۴۲ ۳-۴-فواید ومحدودیتهای پروژه. ۴۳ فصل چهارم : فرایندهای پروژه مقدمه. ۴۷ ۴-۱- فرایندهای پروژه. ۴۷ ۴-۲-فرایندهای مدیریت پروژه. ۴۷ ۴-۳-فرایندهای تهیه محصول پروژه. ۴۷ ۴-۴-گروههای فرایند.. ۴۷ ۴-۵-فرایندهای آغازین.. ۴۷ ۴-۶-فرایندهای برنامه ریزی.. ۴۸ ۴-۷-فرایندهای برنامه ریزی.. ۴۸ ۴-۸-فرایندهای اجرایی.. ۴۸ ۴-۹-فرایندهای کنترلی.. ۴۸ ۴-۱۰-فرایندهای اختتامی.. ۴۸ ۴-۱۱-تعامل بین فرایندها ۵۰ ۴-۱۲-فرایندهای اصلی وعمده. ۵۰ ۴-۱۳-فرایندهای فرعی وکمکی.. ۵۱ ۴-۱۴-فرایندهای اجرایی.. ۵۲ ۴-۱۵-فرایندهای کنترلی.. ۵۲ ۴-۱۶-فرایندهای اختتامی.. ۵۳ فصل پنجم : مدیریت بلوغ مدیریت سازمانی پروژه OPM3 مقدمه. ۵۵ ۵-۱-مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3. 56 ۵-۲-مفاهیم بنیادی.. ۵۸ ۵-۲-۱-هدف و محدوده opm3. 58 ۵-۲-۲-پیاده سازی استراتژی از طریق پروژه. ۵۹ ۵-۳- بلوغ سازمانی.. ۶۰ ۵-۴- معرفی گام های opm3. 61 ۵-۵-نرم افزار(P3) Primavera Project Planner. 63 ۵-۶-مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3). 64 ۵-۶-۱-فرایند توسعه OPM3. 64 ۵-۶-۲- شناخت اجزای مدلOPM3. 65 ۵-۶-۲-۱-راهکاربرتر (Best Practice). 65 ۵-۶-۲-۲-توانمندیها (Capabilities). 66 ۵-۶-۲-۳-نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS). 66 ۵-۶-۳-راهکارهای برتر opm3. 66 ۵-۷-دسته بندی – نظراجمالی.. ۶۷ ۵-۸-دسته بندی PPP.. 70 ۵-۹-دسته بندی (SMCI). 70 ۵-۱۰-گامهای OPM3 بطورخلاصه. ۷۰ ۵-۱۱-ورود به روند بهبود. ۷۱ ۵-۱۲-خلاصه ونتیجه گیری.. ۷۲ فصل ششم : فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه ورودهای آن ۶-۱-فرایندبرنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن.. ۷۶ ۶-۲-ورودیهای برنامه ریزی محدوده. ۷۶ ۶-۳-خروجیهای فرایندآغاز. ۷۷ ۶-۴-فرایند آغاز. ۷۷ ۶-۵-ابزارهاوتکنیکهای فرایند کنترل کلی تغییرات… ۷۸ ۶-۶-خروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات… ۷۹ ۶-۷-فرایند کنترل کلی تغییرات : ۷۹ ۶-۸-ورودیهای فرایندکنترل کلی تغییرات… ۷۹ ۶-۹-ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه. ۷۹ ۶-۱۰-خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه. ۸۰ ۶-۱۱-فراینداجرای برنامه پروژه. ۸۰ ۶-۱۲-فرایندتهیه برنامه پروژه: ۸۱ ۶-۱۳-مدیریت فرایندهای پروژه. ۸۱ ۶-۱۴-ارتباط فرایندها ۸۲ ۶-۱۵-تشریح مفاهیم.. ۸۲ فهرست منابع. ۸۴

 • دانلود پاورپوینت میدان

  دانلود پاورپوینت میدان دانلود پاورپوینت میدان , دانلود پاورپوینت میدان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت میداناین پاورپوینت در 26 اسلاید و بدون عکس و تصویر تهیه شده است. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده…

 • پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی

  پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی , پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از…

 • گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد یزد

  گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد یزد گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد یزد , گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد یزد رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد یزد کارآموزی در کارخانه فولاد یزد شرح مختصر کارآموزی در کارخانه فولاد…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خاش

  نقشه کاربری اراضی شهرستان خاش نقشه کاربری اراضی شهرستان خاش , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان خاش , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خاش , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان خاش , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان خاش…

 • دانلود پاورپوینت مرمت مسجد فرح آباد ساری

  دانلود پاورپوینت مرمت مسجد فرح آباد ساری دانلود پاورپوینت مرمت مسجد فرح آباد ساری , دانلود پاورپوینت مرمت مسجد فرح آباد ساری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت مرمت مسجد فرح آباد ساریاین پاورپوینت در 175 اسلاید می باشد. خلاصه…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *